Какво означава обезпечение по кредит?

Какво означава обезпечение по кредит?

Законът за потребителски кредит налага кредитното обезпечение като залог при евентуално непогасяване на задължението от страна на потребителя, че дължимата сума по кредита ще се събере. Има различни обезпечения: гарант физическо лице, превод на заплата, залог на имущество и др. При обезпечението гарант, той става съдлъжник, независимо че не е изтеглил лично сумата и неговите месечни доходи трябва да позволяват изплащане вноските по заема. При вариант залог или ипотека на движимо или недвижимо имущество, неговата стойност трябва да е не по-малка от размера на изтегления кредит.

Всяка компания има различни изисквания към обезпечението. Най-общо вида на обезпечението зависи от кредитополучателя, размера на кредита, срока и целта на кредита.  Обезпечението зависи и от размера на кредита – колкото по-малък е кредитът, толкова по-гъвкави могат да бъдат изискванията към обезпечението. При онлайн бързите кредити има компании, които не изискват обезпечение, проверете за тях, преглеждайки информацията на сайта за всяка компания или чрез филтъра.